Countries:
 • RESEPSJONER, FIT BARER, SKAP OG ANNET

  Møbler for fitnessenter

En rekke med muligheter og kvalitet.
Individuelt og sammenhengende prosjekt.

Vi designer og produ­se­rer møbler til fitnes­sen­ter med liden­skap. Resep­sjo­nen, fit bar området og andre spesiel­le møbler er et av nøkke­le­le­men­te­ne i fitnes­sen­ter. Det er viktig å sørge for at designet av disse elemen­te­ne er ergono­misk og har et moderne og origi­nalt utsende som henger godt sammen med resten av anlegget. Vi har jobbet i fitness­bran­sjen i mange år, og vet godt hva et fitnes­sen­ter burde innehol­de og hvordan interi­øret burde være arran­gert. Våre kunder setter pris ikke bare på vår design og kvalitet av produk­ter, men også på vår profe­sjo­nell rådgi­vning.

Små intime fitnes­sen­ter eller kjeder burde skille seg ut med mer enn pris, et godt gjennom­tenkt interiør er en slik ting.

Møbler klar til bruk

Du trenger ikke å bekymre deg hvis møbler skal få deg uten monte­ring, alt er forbe­redt slik at din egen instal­la­sjon er enkel og behage­lig.

All inclu­si­ve

Trans­port, innføring og instal­la­sjon. Alt på stedet trygt og i tide. Våre profe­sjo­nel­le og hygge­li­ge medar­be­ide­re
vil ikke la deg ned. 

 • Hva er det verdt å huske på?

  ATEPAA betyr et gjennom­tenkt prosjekt og utfor­ming med hensyn til hver detalj. Husk at dette krever tid. Ta helst kontakt med oss 2 måneder i forkan­ten av planlagt åpning av ditt trenings­sen­ter.

  Det holder med å sende oss en mail på info@atepaa.com. Vi tar deg gjennom resten av proses­sen og sørger for at samar­be­idet forgår i en hyggelig atmos­fære. Vi er sikker på det at du blir positivt overa­sket over utfallet.

 • Inspi­ra­sjo­ner

  Farger, materia­ler, utvalg av lakk eller overfla­te, det er mange elemen­ter som får ATEPAA møbler til å skille seg ut fra vår konkur­ran­se. Ta kontakt med oss for flere inspi­ra­sjo­ner som vi kan senere bruke sammen i vårt felles prosjekt. 

 • Hvilke materia­ler skal sendes til prosjek­tet og verdset­tel­se?

  Det er ingen ting som kan erstatte en samtale og forvent­nin­ge­ne til en investor. Men vi må fortsatt basere vårt prosjekt på bygning­ste­gnin­ger. Innsendt rompla­ner i dwg eller pdf format vil være utgang­spunk­tet for vårt prosjekt. Så lenge vi mottar denne dokumen­ta­sjo­nen vil prosjek­te­ring­sa­vde­lin­gen ta seg av resten. Etter vi har fastslått den optimale løsnin­gen vil vi forbe­re­de kostnad­svur­de­ring av prosjek­tet.

  Produk­sjon og monte­ring mellom 3 til 6 uker.

Bruk:
 • resep­sjon
 • fit barer
 • skap for oppbe­va­ring av utstyr 
 • andre møbler for indivi­du­ell bestil­ling
 • speil og benke­pla­ter under fønere 
Muligheter:

 • prosjek­tet gjennom­ført fra begyn­nel­se til slutt av designe­re fra ATEPAA 
 • rådgi­vning
 • tilpas­sing av prosjek­tet til bestemt budsjett 
 • frakt og monte­ring

ATEPAA design før utfor­ming.

ATEPAA er høyeste kvalitet klesskap og trening­smøbler på markedet. Men det er ikke alt, vi tilbyr våre kunders faglige råd, arran­ge­ment og høy kvalitet 3D-design. Hvert rom er utformet indivi­du­elt basert på investo­rens retning­slin­jer og design­kon­to­ret som har forfat­te­rens tilsyn over investe­rin­gen. Vi er sikre på at vi vil møte dine forvent­nin­ger. Vi elsker vårt arbeid og prosjek­tet ditt vil bli vår neste utfor­dring.