Countries:

Du vet hva du vil
Vi lager det for deg med et WOW-effekt!

Produkter

Innova­ti­ve produk­ter og prosjek­ter er nøkkelen til vår konkur­ran­se­dyk­ti­ghet. Vårt design- og produk­sjon­ste­am jobber i Polen hvor de skaper møbler som er brukt over hele Europa. 

 

Misjon

Vi tror på det at et tett samar­be­id mellom våre ansatte, kunder og partnere er det som gjør ATEPAA til et unikt sted. Et sted som inspi­re­rer oss til konti­nu­er­lig utvikling samtidig som vi oppret­thol­der de høyeste etiske standar­der.

Jobb

Vi vet at hvert rom er anner­le­des, at hver kunde har forskjel­li­ge forven­tin­ger, og derfor er vi i ATEPAA i stand til å skape prosjek­ter og produk­ter som er tilpas­set de enkeltes behov, funksjo­nel­le og kan beskri­ves med et WOW! 

Løfte

Vi skaper omgivel­ser hvor kundenes investe­ring blir enda mer behage­lig. Vi leverer et perfekt produkt til en bestemt tid og holder alltid vårt ord.