Countries:
 • Garde­ro­be­ben­ker

  Benker klare for bruk

En rekke muligheter og kvalitet.
Individuelt og konsistent prosjekt.

Garde­ro­be er mer enn skap.

Et viktig element av garde­ro­be­in­n­red­ning er benker. De skaper større brukskom­fort og rette omgivel­ser for behage­lig bytting av klær. Grunnet sine optimale, standard dimen­sjo­ner er våre benker tilpas­set behovene til meste parten av brukere. Vi er i stand til å lage andre modeller i forhold til indivi­du­el­le ønsker samtidig som vi tar hensyn til å beholde de samme parame­ter­ne. I tillegg kan vi tilby et bredt spekter av farger og farge­to­ner fra vår farge­pa­lett som gjør det mulig å tilpasse møblene til rommets estetikk. 

Benker klar til bruk

Du trenger ikke å bekymre deg hvis benkene kommer til deg uten monte­ring, alt er forbe­redt slik at selvin­stal­la­sjo­nen er enkel og behage­lig. 

All inclu­si­ve

Trans­port, innføring og instal­la­sjon. Alt på stedet trygt og i tide. Våre profe­sjo­nel­le og hygge­li­ge medar­be­ide­re vil ikke la deg ned.

Bruk:
 • garde­ro­ber i fitnes­sen­ter
 • garde­ro­ber for ansatte 
 • skap for sykli­ster
 • hotell skap
Muligheter:

 • valgfri størrel­se
 • stort utvalg av farger (RAL, laminat­pla­ter, mdf, økolo­gisk-skinn eller cordura, hpl) 
 • galva­ni­sert­stål ( *alter­na­tiv )
Typer:

 • stort utvalg av moduler og benkty­per
 • puffer
 • benker trukket med cordura stoff, naturlig eller økolo­gisk skinn. 
Fordeler:

 • benker som er perfekt tilpas­set skap 
 • sammen­hen­gen­de og helhe­tlig design som er tilpas­set til ATEPAA skap 
 • høy kvalitet på skap gjør det mulig å bruke benkene i rom med høystan­dard
 • mulighe­ten for person­lig produk­sjon

ATEPAA design før utfor­ming.

Vårt tilbud inklu­de­rer tradi­sjo­nel­le benker og modeller med økt motstand mot fukti­ghet. Vi har også puffer i sorti­men­tet, som er et elegant alter­na­tiv til konven­sjo­nel­le møbler. Alle modeller er basert på klassisk estetikk, men i deres form kan man tydelig se på innfly­tel­sen av moderne design. Garde­ro­be­ska­pe­ne som tilbys av oss passer perfekt med skapene som er tilgjen­ge­li­ge i vårt tilbud. Sammen skaper de et funksjo­nelt og estetisk rom. Vi oppfor­drer deg til å bla gjennom tilbudet vårt. På mange visuali­se­rin­ger plassert på forskjel­li­ge steder på nettste­det, finner du interes­san­te, inspi­re­ren­de kombi­na­sjo­ner av våre møbler.